หน้าหลัก
บริการประชาชน
สถานที่ท่องเที่ยว
สินค้าชุมชน
กระดานถาม-ตอบ
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา : www.nonghoi.go.th
 
 
 
 
 
 

 

 สถานที่ทำงานของสภา อบต.หนองหอย...

กิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ...

อบต.หนองหอย ออกพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงลายในเขตตำบลหนองหอย...

ร่วมพิธีวางพวงมาลาวันคล้ายวันสวรรค พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร...


สถานที่ทำงานของสภา อบต.หนองหอย...

กิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ...

อบต.หนองหอย ออกพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงลายในเขตตำบลหนองหอย...

ร่วมพิธีวางพวงมาลาวันคล้ายวันสวรรค พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร...

21 กันยายน 2563 นายธีรชัย ถ่อนสันเทียะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอยพร้อมกองช่าง และนักบรรเทาสาธารณภัย สำรวจถนนได้รับความเสียหายที่ บ้านบุเขว้า ม.6 ตำบลหนองหอย...

อบรมจิตอาสาภัยพิบัติ 2563...

กิจกรรม 5 ส ...

กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ในหน่วยงาน...

 

 
 
18 ก.พ. 2564 รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
9 ต.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้เข้ามารายงานตัวคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
6 ต.ค. 2563 ประชาสัมพันธ์ยาเสพติด
6 ต.ค. 2563 ความรู้เรื่องพิษสุนัขบ้า
6 ต.ค. 2563 แผนผังขั้นตอนการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
12 ม.ค. 2564 เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลข...
12 ม.ค. 2564 เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลข...
12 ม.ค. 2564 การจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนโดยเสริมหินคลุกบ้านโคกเพชร หมู่ที่ ๘ สายสน...
12 ม.ค. 2564 การจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองหอย หมู่ที่ ๑ ซอย...
12 ม.ค. 2564 การจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนโดยเสริมหินคลุกบ้านบุเขว้า หมู่ที่ ๖ สายศา...
Loading...
 
 
ข้อมูลทั่วไป
 
สาส์นจากนายกอบต.
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
ข้อมูลบุคลากร
 
คณะผู้บริหาร
สภาอบต.
พนักงานส่วนตำบล
   
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
แผนป้องกันปราบรามการทุจริต
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนจัดหาพัสดุ
ประกาศกำหนดราคากลาง
 
 
ศุนย์ข้อมูล
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สปสช.ตำบล
การลดขั้นตอนฯ
การควบคุมภายใน
การบริหารงานบุคคล
ข้อบัญญัติงบประมาณ
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติ
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ข้อบัญญัติตำบล
 
รายงาน
 
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภาฯ
รายงานผลการดำเนินงาน

 

 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
 
 
 
แบบประเมิน LPA
 
 
 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

 

 
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
covid-19 02/06/2563
ความแตกต่างระหว่างไข้หวัด กับโควิด-19
 
 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 96906 คน ตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2563