หน้าหลัก
บริการประชาชน
สถานที่ท่องเที่ยว
สินค้าชุมชน
กระดานถาม-ตอบ
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา : www.nonghoi.go.th
 
 
 
 
 
 

 

 โครงการโคราชเมืองสะอาด เก็บกวาดทั้งจังหวัด...

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา...

ประชาสัมพันธ์แจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา...

ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 2565...


โครงการโคราชเมืองสะอาด เก็บกวาดทั้งจังหวัด...

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา...

ประชาสัมพันธ์แจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา...

ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 2565...

อบต.หนองหอย ได้กำหนดวันการออกฉีดพ่นกำจัดยุงลายเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2565 ...

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ...

กองคลัง อบต.หนองหอย ออกสำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง...

กองช่าง ออกสำรวจข้อมูลถนนภายในหมู่บ้าน...

 

 
 
26 ก.ย. 2565 โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
11 ก.ค. 2565 รายงานผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำเพื่อการประกันคุณภาพการจัดบริการสา...
11 ก.ค. 2565 รายงานผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำเพื่อการประกันคุณภาพการจัดบริการสา...
18 พ.ค. 2565 ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ป...
18 พ.ค. 2565 ประกาศ อบต.หนองหอย เรื่อง ผลการดำเนินการมาตรการประหยัดพลังงาน การประเม...
12 ม.ค. 2564 เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลข...
12 ม.ค. 2564 เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลข...
12 ม.ค. 2564 การจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนโดยเสริมหินคลุกบ้านโคกเพชร หมู่ที่ ๘ สายสน...
12 ม.ค. 2564 การจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองหอย หมู่ที่ ๑ ซอย...
12 ม.ค. 2564 การจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนโดยเสริมหินคลุกบ้านบุเขว้า หมู่ที่ ๖ สายศา...
Loading...
 
 
ข้อมูลทั่วไป
 
สาส์นจากนายกอบต.
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
ข้อมูลบุคลากร
 
คณะผู้บริหาร
สภาอบต.
พนักงานส่วนตำบล
   
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
แผนป้องกันปราบรามการทุจริต
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนจัดหาพัสดุ
ประกาศกำหนดราคากลาง
 
 
ศุนย์ข้อมูล
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สปสช.ตำบล
การลดขั้นตอนฯ
การควบคุมภายใน
การบริหารงานบุคคล
ข้อบัญญัติงบประมาณ
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติ
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ข้อบัญญัติตำบล
 
รายงาน
 
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภาฯ
รายงานผลการดำเนินงาน

 

 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
 
 
 
แบบประเมิน LPA
 
 
 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

 

 
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
covid-19 02/06/2563
ความแตกต่างระหว่างไข้หวัด กับโควิด-19
@abtnonghoi
 
 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 1181624 คน ตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2563