หน้าหลัก
บริการประชาชน
สถานที่ท่องเที่ยว
สินค้าชุมชน
กระดานถาม-ตอบ
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา : www.nonghoi.go.th
 
 
 
 
 
 

 

 ช่องทางการร้องเรียนแจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ...

งานประชาสัมพันธ์...

กิจกรรมหน้าเสาธง เข้าแถวเคารพธงชาติ ...

ข่าวประชาสัมพันธ์​โครงการรณรงค์คัดแยกขยะในครัวเรือน...


ช่องทางการร้องเรียนแจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ...

งานประชาสัมพันธ์...

กิจกรรมหน้าเสาธง เข้าแถวเคารพธงชาติ ...

ข่าวประชาสัมพันธ์​โครงการรณรงค์คัดแยกขยะในครัวเรือน...

ข่าวประชาสัมพันธ์​ 5 ธค 65...

ข่าวประชาสัมพันธ์​ สำนักปลัด...

ประชาสัมพันธ์ช่องทางการบริหารจัดการปัญหาเมือง #Traffy Fondue...

ประชาสัมพันธ์งานสวัสดิการและสังคม...

 

 
 
30 ม.ค. 2566 ช่องทางการร้องเรียนแจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
23 ม.ค. 2566 ข่าวประชาสัมพันธ์
20 ม.ค. 2566 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบร...
21 ธ.ค. 2565 ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอยว่าด้วยการดำเนินการของประชาช...
5 ธ.ค. 2565 ข่าวประชาสัมพันธ์​สำนักปลัด
20 ม.ค. 2566 ประกาศ อบต.หนองหอย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอน...
20 ม.ค. 2566 เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้า...
12 ม.ค. 2564 เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลข...
12 ม.ค. 2564 เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลข...
12 ม.ค. 2564 การจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนโดยเสริมหินคลุกบ้านโคกเพชร หมู่ที่ ๘ สายสน...
Loading...
 
 
ข้อมูลทั่วไป
 
สาส์นจากนายกอบต.
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
ทำเนียบผู้บริหาร
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
ข้อมูลบุคลากร
 
คณะผู้บริหาร
สภาอบต.
พนักงานส่วนตำบล
   
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
แผนป้องกันปราบรามการทุจริต
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนจัดหาพัสดุ
ประกาศกำหนดราคากลาง
แผนผังแนะนำขั้นตอนยื่นเริ่องติดต่อราชการ
 
 
 
ศุนย์ข้อมูล
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สปสช.ตำบล
การลดขั้นตอนฯ
การควบคุมภายใน
การบริหารงานบุคคล
ข้อบัญญัติงบประมาณ
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติ
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ข้อบัญญัติตำบล
แผนแม่บทระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
รายงาน
 
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภาฯ
รายงานผลการดำเนินงาน

 

 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2566
 
 
 
แบบประเมิน LPA
 
 
 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 

 

 
เพลงรำวงมหาดไทยเพื่อคนไทย
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
covid-19 02/06/2563
ความแตกต่างระหว่างไข้หวัด กับโควิด-19
@abtnonghoi
 
 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 1220430 คน ตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2563