หน้าหลัก
บริการประชาชน
สถานที่ท่องเที่ยว
สินค้าชุมชน
กระดานถาม-ตอบ
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา : www.nonghoi.go.th
 
 
 
 
 
 

 

 โครงการรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย ประจำปี 2566...

ประชาสัมพันธ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5...

อบต.หนองหอย เรื่องลดจำนวนภาษีทีดินและสิ่งปลูกสร้าง สำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2566...

ช่องทางการร้องเรียนแจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ...


โครงการรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย ประจำปี 2566...

ประชาสัมพันธ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5...

อบต.หนองหอย เรื่องลดจำนวนภาษีทีดินและสิ่งปลูกสร้าง สำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2566...

ช่องทางการร้องเรียนแจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ...

งานประชาสัมพันธ์...

กิจกรรมหน้าเสาธง เข้าแถวเคารพธงชาติ ...

ข่าวประชาสัมพันธ์​โครงการรณรงค์คัดแยกขยะในครัวเรือน...

ข่าวประชาสัมพันธ์​ 5 ธค 65...

 

 
 
28 เม.ย. 2566 ขอเชิญชวนผู้รับบริการ หรือผู้มีที่เคยติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบล...
21 เม.ย. 2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และว...
21 เม.ย. 2566 การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวีนที่ 30 กันยายน 2565
4 เม.ย. 2566 แบบบัญชีรายชื่อที่ดีและสิ่งก่อสร้าง
4 เม.ย. 2566 ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566(แก้ไขครั้งที่3/2566)
20 ม.ค. 2566 ประกาศ อบต.หนองหอย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอน...
20 ม.ค. 2566 เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้า...
12 ม.ค. 2564 เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลข...
12 ม.ค. 2564 เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลข...
12 ม.ค. 2564 การจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนโดยเสริมหินคลุกบ้านโคกเพชร หมู่ที่ ๘ สายสน...
Loading...
 
 
ข้อมูลทั่วไป
 
สาส์นจากนายกอบต.
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
ทำเนียบผู้บริหาร
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
ข้อมูลบุคลากร
 
คณะผู้บริหาร
สภาอบต.
พนักงานส่วนตำบล
   
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
แผนป้องกันปราบรามการทุจริต
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนจัดหาพัสดุ
ประกาศกำหนดราคากลาง
แผนผังแนะนำขั้นตอนยื่นเริ่องติดต่อราชการ
 
 
 
ศุนย์ข้อมูล
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สปสช.ตำบล
การลดขั้นตอนฯ
การควบคุมภายใน
การบริหารงานบุคคล
ข้อบัญญัติงบประมาณ
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติ
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ข้อบัญญัติตำบล
แผนแม่บทระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
รายงาน
 
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภาฯ
รายงานผลการดำเนินงาน

 

 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2566
 
 
 
แบบประเมิน LPA
 
 
 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 

 

 
เพลงรำวงมหาดไทยเพื่อคนไทย
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
covid-19 02/06/2563
ความแตกต่างระหว่างไข้หวัด กับโควิด-19
@abtnonghoi
 
 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 1239911 คน ตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2563