องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา:www.nonghoi.go.th

 
 
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย

“ คุณภาพชีวิตดี เกษตรอินทรีย์ยั่งยืนก้าวหน้า พัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง ”

1.1 พันธกิจองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย (Mission)

    1. ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐานของอย่างทั่วถึง
    2. ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวที่มีประสิทธิภาพ
    3. ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาการประกอบอาชีพโดยน้อมนำหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ
    4. ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาการศึกษาที่ทันสมัยและมีคุณธรรม
    5. ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น
    6. ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่น่าอยู่
    7. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาสังคมและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
    8. ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
    9. ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและต่อต้านยาเสพติด
    10. ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาการสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพ

1.2 จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
    1. สนับสนุนระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
    2. พัฒนาความเป็นอยู่ด้านการสาธารณสุขเพื่อเป็นชุมชนน่าอยู่
    3. สนับสนุนพัฒนาการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
    4. ส่งเสริมการประกอบอาชีพทางการเกษตรตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้สามารถพึงตนเองได้
    5. สนับสนุนสถานศึกษาในการจัดการศึกษา
    6. มีระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ
    7. สนับสนุนการขับเคลื่อนแผนการต่อสู้กับยาเสพติด
    8. สนับสนุนการขับเคลื่อนแผนป้องกันและป้องกันบรรเทาสาธารณะภัยท้องถิ่นแบบบูรณาการ
    9. ส่งเสริมสนับสนุนงานประเพณี งานพิธีการและวันสำคัญทางศาสนา
    10. สนับสนุนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม
    11. พัฒนาด้านกีฬา และกิจกรรมนันทนาการเพื่อสร้างสุขภาพ