องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา:www.nonghoi.go.th

 
 
o5 ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 146 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น [ 28 พ.ค. 2567 ]2
2 ประกาศ อบต.หนองหอย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา บ้านห้วยน้อย หมู่ที่ 10 [ 27 มี.ค. 2567 ]14
3 ประกาศ อบต.หนองหอย เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา บ้านโคกเพชร หมู่ที่ 8 [ 27 มี.ค. 2567 ]11
4 การเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2566 [ 13 มี.ค. 2567 ]11
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟ์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1 [ 11 มี.ค. 2567 ]14
6 ประกาศ อบต.หนองหอย เรื่อง ประกวดราคาก่อสร้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองหอย ถนนหัก เชื่อมบ้านโคกเพชร เชื่อมบ้านสระตอง [ 22 ก.พ. 2567 ]20
7 ประกาศขยายเวลาการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2567 [ 22 ก.พ. 2567 ]14
8 ประกาศ อบต.หนองหอย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต [ 21 ก.พ. 2567 ]13
9 ประกาศ อบต.หนองหอย เรื่อง ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน [ 14 ก.พ. 2567 ]16
10 ประกาศ นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2567 ครั้งที่ 1 [ 12 ก.พ. 2567 ]12
11 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ตอบแบบวัดการรับรู้สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อบต.หนองหอยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ผ่านทาง QR Code [ 1 ก.พ. 2567 ]14
12 ประกาศแจ้งรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ผดส.3)ประจำปี2567 [ 31 ม.ค. 2567 ]14
13 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ตอบแบบวัดการรับรู้สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อบต.หนองหอยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ผ่านทาง QR Code [ 26 ม.ค. 2567 ]14
14 ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2567 [ 23 ม.ค. 2567 ]13
15 เรื่อง ป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ [ 29 ธ.ค. 2566 ]0
16 ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ [ 29 ธ.ค. 2566 ]1
17 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร "กรมควบคุมโรคและกองอนามัยฉุกเฉิน" [ 6 ธ.ค. 2566 ]22
18 ความรู้เกี่ยวกับ PM 2.5 [ 6 พ.ย. 2566 ]44
19 ประชาสัมพันธ์เปิดรับยืนยันสิทธิเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 3 พ.ย. 2566 ]48
20 รายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 [ 29 ส.ค. 2566 ]53
21 นัดประชุมสภา อบต.หนองหอย สมัยสมัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1 [ 15 ส.ค. 2566 ]63
22 เรียกประชุมสภา อบต.หนองหอย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2566 [ 11 ส.ค. 2566 ]59
23 ประกาศนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1 [ 27 ก.ค. 2566 ]60
24 ประกาศรายรับ รายจ่าย และงบทดลองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 19 ก.ค. 2566 ]51
25 ประกาศ อบต.หนองหอย เรือง รายงานแสดงผลดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 [ 13 ก.ค. 2566 ]42
26 ประกาศ อบต.หนองหอย เรื่อง แสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 [ 13 ก.ค. 2566 ]44
27 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครังที่2/2566 [ 11 ก.ค. 2566 ]38
28 ประกาศ อบต.หนองหอย เรื่อง ขยายเวลาตาม พรบ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี2566 [ 10 ก.ค. 2566 ]42
29 ประกาศ อบต.หนองหอย เรื่องลดจำนวนภาษีทีดินและสิ่งปลูกสร้าง สำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2566 [ 10 ก.ค. 2566 ]35
30 ฐานข้อมูลผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิง [ 10 ก.ค. 2566 ]27
31 ประกาศ อบต.หนองหอย เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงาน [ 6 ก.ค. 2566 ]33
32 การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับการใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ [ 3 ก.ค. 2566 ]20
33 ช่องทางการแจ้งเบาะแสการติดตั้งป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย [ 30 มิ.ย. 2566 ]47
34 ข้อบัญญัติ เรื่อง ตลาด [ 29 มิ.ย. 2566 ]36
35 ประกาศ เรื่อง ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2-4 ประจำปี 2566 [ 27 มิ.ย. 2566 ]23
36 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย เรื่อง การนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1 [ 16 มิ.ย. 2566 ]30
37 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 [ 9 มิ.ย. 2566 ]23
38 ขอเชิญชวนผู้รับบริการ หรือผู้มีที่เคยติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส โดยตอบแบบสอบถาม เพื่อประเมินแบบวัดการรับรู้ของ ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก External Integrity and Transparency Assessment: EIT ประจำ [ 28 เม.ย. 2566 ]60
39 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร [ 21 เม.ย. 2566 ]35
40 การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวีนที่ 30 กันยายน 2565 [ 21 เม.ย. 2566 ]41
 
หน้า 1|2|3|4