องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา:www.nonghoi.go.th

 
 
สถานที่ท่องเที่ยว

ประวัติความเป็นมา

วัดพระงาม  สร้างเมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2541  สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย โดยมีญาติโยมชาวบ้านโกรกพระงามได้ร่วมกันบริจาคที่ดินจำนวน 64 ไร่ เพื่อสร้างที่พักสงฆ์พระงามหรือวัดพระงาม ลักษณะวัด ที่พักสงฆ์ การบริหารและ   การปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ 1. พระอำนวย อุชุจาโร 2. หลวงพ่ออยู่ ยโสธโร หัวหน้าที่พักสงฆ์รูปปัจจุบัน

ข้อมูลการติดต่อ ที่อยู่: เลขที่ 14 ตำบลหนองหอย อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา 30220

ท่องเที่ยวนวัตวิถี ตำบลหนองหอย

ที่มาที่ไปในการพัฒนาหมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี บ้านหนองหอย

เริ่มต้นนั้น เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ รัฐบาลมีมติคณะรัฐมนตรี ให้มีการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ภายใต้เป้าหมายการนำพาประเทศก้าวข้ามประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่การมีรายได้สูงขึ้น ก้าวสู่การบรรลุเป้าหมาย “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ภายใต้การพัฒนาระบบเศรษฐกิจฐานรากให้ประชาชนอยู่ดีกินดี มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น หนึ่งในแผนงานที่จะขับเคลื่อนงานดังกล่าว คือ การดำเนินการพัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยวชุมชน OTOP นวัตวิถี
การพัฒนาหมู่บ้าน OTOP นวัติวิถีนั้น คือการสร้างชุมชนแห่งการท่องเที่ยว ให้เกิดกระแสการท่องเที่ยวในชุมชน รายได้หมุนเวียนกระจายสู่ชุมชน โดยเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ให้สามารถยกระดับสู่การจำหน่ายในชุมชนได้ และเกิดการหมุนเวียนในชุมชน ให้สามารถดึงนักท่องเที่ยวเข้ามาในชุมชน หลักการสำคัญของการพัฒนาในด้านนี้ ได้แก่ การดึงเสน่ห์ชุมชนค้นหาอัตลักษณ์ชุมชน เพื่อนำเสนอสู่นักท่องเที่ยว และค้นหาภูมิปัญญาท้องถิ่นผสมผสานให้เกิดคุณค่านำไปสู่การมีมูลค่าในเชิงเศรษฐกิจด้วยอีกทางหนึ่ง สำหรับเป้าหมายการดำเนินโครงการนั้น มุ่งเน้นให้มีการสร้างตลาดที่ชุมชนดึงนักท่องเที่ยวเข้าหมู่บ้าน พัฒนาศักยภาพของผลิตภัณฑ์ OTOP ให้พร้อมขาย และสร้างรายได้เพิ่มขึ้น การพัฒนาชุมชนหมู่บ้านท่องเที่ยวให้มีการหมุนเวียนและกระจายตัวของรายได้เพิ่มขึ้น
หมู่บ้านหนองหอยได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมการดำเนินงานตามนโยบายดังกล่าว ซึ่งพี่น้องหมู่บ้านหนองหอยได้ร่วมกิจกรรมต่างๆ อีกทั้งยังเป็นหมู่บ้านเป้าหมาย ในการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ซึ่งหมู่บ้านหนองหอยนี้ ได้กำหนดตำแหน่งการพัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยวว่าเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงเกษตร โดยยึดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิต ซึ่งที่นี่มีการนำเสนอผลงานในด้านต่าง ๆ เช่น การเป็นหมู่บ้านสร้างรายได้จากการเกษตรแบบผสมผสาน การเลี้ยงสัตว์ พร้อมทั้งการเยี่ยมชมฐานเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนต้นแบบจัดการขยะ และเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวของจังหวัดนครราชสีมา นอกจากนั้น ยังมีการเปิดโอกาสให้ศึกษาวิถีชุมชน โดยมีบ้านพักโฮมสเตย์เปิดไว้รองรับนักท่องเที่ยวที่สนใจวิถีการท่องเที่ยวชนบท อยากหนีความจำแจของชีวิตในเมืองใหญ่

ท่านสามารถมาที่นี่ได้………..ที่นี่บ้านหนองหอย