องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา:www.nonghoi.go.th

 
 
กองช่าง

   
  นายชยพล  พชรวิทยกุล  
 

ผู้อำนวยการกองช่าง 

 
 

0990966656

 
 
ว่าง นายมานพ  เบาขุนทด ว่าง

 วิศวกรโยธา

นายช่างโยธา

นายช่างโยธา


0813601893
นางสาววิไลวรรณ  ถ่อนสันเทียะ นายไพฑูรย์  เสริมสกุลเดช
นายประธาน  จำเนียนสุข

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

 

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

 

0916678101

0902569902

0910144689

นายเจษรา     บุญลาภ   นายภูมิพัฒน์  ม่วงกลาง
นายสำราญ  มั่นแก้ว

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา

คนงาน

คนงาน

0885845254

  
นางสาวประเทือง  สินจันอัด
 

คนงาน