องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา:www.nonghoi.go.th

 
 
สำนักปลัด

ว่าง

หัวหน้าสำนักปลัด
 
นางสาวศิวพร  มุ่งพันกลาง นางสาววราภร  ขอพรกลาง นายถมทอง  ชุ่มขุนทด

นักพัฒนาชุมชน

รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 

นิติกร

0890444257 0819676962 0628295624
 
นางสาวปารวี  มณฑา นางสาวณัฐธิดา  ศรีกระโทก นายเสกสรร  แคสันเทียะ

นักทรัพยากรบุคคล

นักจัดการงานทั่วไป

นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

0821511663

0899497128
 
นายกิตตินันท์  ปัญญาเอก ว่าง นางกนกกาญจน์ ปิ่นทอง

นักวิชาการเกษตร

นักวิชาการสาธารณสุข

นักประชาสัมพันธ์

0661097552
 

นายจักรเพชร  แขนสันเทียะ ว่าง นางสาวจิตติมา  พัดสูงเนิน

นักการภารโรง

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นางสาวสุนิสา  โฉสันเทียะ นายจักรพงษ์  บุตรสันเทียะ
นายเอกภพ  ภักดี
ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พนักงานขับรถยนต์(ส่วนกลาง)
 

 นางถวิลวงศ์ บุญลาภ นางมณีรัตน์ นิตย์ภักดี
 ว่าง
คนงาน คนงาน คนงาน
   
 
ว่าง

พนักงานขับรถยนต์(รถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประส่งค์)