องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา:www.nonghoi.go.th

 
 
กองคลัง

 

 
  -ว่าง-  
 

ผู้อำนวยการกองคลัง

 
     
 
นางสาวเสาวลักษณ์ บุญสมร -ว่าง- -ว่าง-

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

นักวิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการพัสดุ
 0935040111
 
 
นางสาวเมธาวี  ขุยจันทึก
 นางสาววิภาพร  แซ่ปึง นางสาวดวงเพ็ญ เชิดเพ็ชรรัตน์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

 


0884777621


   
-ว่าง-    
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้