องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา:www.nonghoi.go.th

 
 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 

 
  -ว่าง-  
 

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

 
     
 
นายจักรพงษ์  หล้าสุพรม นางวนิดา  ขำโพธิ์  นางโสภิต  เบาขุนทด
นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ครูวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

ครูวิทยฐานะ ครูชำนาญการ

 065-0904298 0862443023 0956058659

นางลภัสลดา  มะเดื่อชุมพร นางสาวสุชาดา  แซกพุทรา -ว่าง-

ครูวิทยฐานะ ครูชำนาญการ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ผู้ดูและเด็ก(ทักษะ)

0807231331 0981742250

นางสาวพรพรรณ เรืองฤทธิ์

นางสาวฉวีวรรณ จงจัดกลาง

-ว่าง-

คนงาน

ผู้ดูและเด็ก

ผู้ดูและเด็ก

0856353255

  0883736011