องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา:www.nonghoi.go.th

 
 
หน่วยตรวจสอบภายใน

   
  นางสาวณัฐวรรณ  โขนสันเทียะ  
  นักวิชาการตรวจสอบภายใน