องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา:www.nonghoi.go.th

 
 
ประวัติความเป็นมา

ประวัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย

ชุมชนบ้านหนองหอย สมัยก่อนยังไม่มีใครมาตั้งหมู่บ้าน สภาพทั่วไปมีหนองน้ำขนาดใหญ่แห่งหนึ่งเป็นหนองน้ำลึกมีสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำหลายชนิด เช่น กุ้ง หอย ปู ปลา กบ เขียด เป็นต้น และในหนองน้ำนั้นมีหอยชนิดต่างๆอยู่เป็นจำนวนมากที่สุด ซึ่งหนองน้ำแห่งนี้อยู่ไม่ไกลจากทางหลวงมากนัก ผู้คนผ่านไปมาก็ได้อาศัยหนองน้ำเป็นที่พักอาศัยแรมคืน ครั้นต่อมาพ่อศร เจิมสันเทียะ และประชาชนทั้งหลายเห็นสมควรตั้งเป็นหมู่บ้านในภูมิลำเนาแห่งนี้ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2442 โดยใช้ชื่อว่า “บ้านหนองหอย” ตามชื่อหนองน้ำที่มีหอยชนิดต่างๆอยู่เป็นจำนวนมาก สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 6 ตำบลสายออ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

ซึ่งพื้นเพชาวบ้านส่วนใหญ่อพยพมาจากหลายพื้นที่ในจังหวัดนครราชสีมา ภาษาที่ใช้เป็นภาษาพื้นเมืองไทยโคราช และต่อมานายมั่ง ศรีสมบูรณ์ ได้ขอแยกออกจากตำบลสายออ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา มาตั้งเป็นตำบลหนองหอย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา เมื่อปีพุทธศักราช 2527 และเมื่อปีพุทธศักราช 2538 ตำบลหนองหอย ได้แยกออกจากอำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา มาอยู่กิ่งอำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา

ตำบลหนองหอยได้รับการประกาศให้เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย เมื่อวันที่ 23 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2540 จนถึงปัจจุบัน

ที่ตั้งตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย เป็น 1 ใน 5 องค์การบริหารส่วนตำบลของอำเภอพระทองคำ ห่างจากตัวจังหวัดนคราชสีมา 47 กิโลเมตร ห่างจากที่ว่าการอำเภอพระทองคำ 18 กิโลเมตร ตั้งอยู่ที่บ้านหนองหอย หมู่ที่ 1 ตำบลหนองหอย อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยได้รับการจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540

เนื้อที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย มีเนื้อที่ประมาณ 63 ตารางกิโลเมตร

ภูมิประเทศ

เป็นที่ราบลุ่ม, ที่ราบสูง เป็นลูกคลื่น ไม่มีภูเขา ดินมีความสมบูรณ์ต่ำ พื้นที่เกษตรอยู่นอกเขตชลประทาน อาศัยน้ำฝนตามธรรมชาติทำการผลิตทางการเกษตร จึงเสี่ยงต่อการลงทุนเป็นอย่างมากเพราะเกิดภาวะฝนทิ้งช่วงทุกปี

ลักษณะภูมิอากาศ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย มีลักษณะภูมิอากาศแบบมรสุมมี 3 ฤดู ประกอบด้วย
– ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ ถึง เดือนพฤษภาคม
– ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน ถึง เดือนตุลาคม
– ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม ถึง เดือนมกราคม

จำนวนหมู่บ้าน ตำบลหนองหอยมีหมู่บ้านทั้งหมด 15 หมู่บ้าน อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเต็มทุกหมู่บ้าน

อาณาเขต

ทิศเหนือ ติดกับตำบลบ้านปรางค์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
ทิศใต้ ติดกับตำบลสายออ ตำบลถนนโพธิ์ ตำบลมะค่า อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
ทิศตะวันออก ติดกับตำบลบ้านปรางค์ อำเภอคง ,ตำบลโนนเมือง , ตำบลชีวึก อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
ทิศตะวันตก ติดกับตำบลพังเทียม , ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา