องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา:www.nonghoi.go.th

 
 
หัวหน้าส่วนราชการ

   
  -ว่าง-  
  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  
 
 
   
  นายอัครเดช  ชิณวงษ์  
  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
     
 
นางสาวศิวพร  มุ่งพันกลาง นางสาวเสาวลักษณ์ บุญสมร นายชยพล  พชรวิทยกุล นายจักรพงษ์  หล้าสุพรม
นักพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด

นักวิชาการจัดเก็บรายได้
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้อำนวยการกองช่าง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร.089-0444257   โทร.099-0966656 โทร.065-0904298