องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา:www.nonghoi.go.th

 
 
คณะผู้บริหาร

   
   นายพิสิทธิ์  ฤทธิ์ทรงศักดิ์  
 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

 
   โทร.089-5831202  
 
นายสุชาติ บำรุงศิลป์   นางนภาพร  ล่มกาหลง

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

 

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล


  โทร.061-0759122 , 063-0064374   โทร.093-3951427

   
 

นางนันทนา กลยณี

 
  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
 
  โทร.097-4799163
 
   
  -ว่าง-  
  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  
     
   
  นายอัครเดช  ชิณวงษ์  
  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  
     
 
นางสาวศิวพร  มุ่งพันกลาง นางสาวเสาวลักษณ์ บุญสมร นายชยพล  พชรวิทยกุล นายจักรพงษ์  หล้าสุพรม
นักพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด

นักวิชาการจัดเก็บรายได้
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้อำนวยการกองช่าง นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร.089-0444257   โทร.099-0966656 โทร.065-0904298