หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา : www.nonghoi.go.th
 
 สภา อบต.

   
  นายมานะ  บุญลาภ  
  ประธานสภา อบต.  
     
   
นายชูชาติ  จี่พิมาย   นางสาวสนอง  น้อยจันอัด
รองประธานสภา อบต.   เลขานุการสภา อบต.
นายอำพล  จุกกระโท ร้อยตรีอนุรักษ์  คำดี นางวราภรณ์  เหมือนสันเทียะ  
 สมาชิก อบต. หมู่ที่ 1 สมาชิก อบต. หมู่ที่ 1 สมาชิก อบต. หมู่ที่ 2
นายถวิล มะลิวงศ์ นายเล็ก ลังด่านจาก นายมานะ เพ็งศรี
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 2 สมาชิก อบต. หมู่ที่ 3  สมาชิก อบต. หมู่ที่ 4
นายธีระศักดิ์ ศรีษะเกตุ นายสิน วนสันเทียะ นายสันติ์ วนสันเทียะ
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 4 สมาชิก อบต. หมู่ที่ 5 สมาชิก อบต. หมู่ที่ 5
 
นายประสิทธิ์ นันทชัยศรี นางวิไลลักษณ์ นันทชัยศรี นายเวียงชัย แซกพุทรา
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 6 สมาชิก อบต. หมู่ที่ 6 สมาชิก อบต. หมู่ที่ 7
นายอวบ เสตะปุตะ นายทวิน หวังแอบกลาง นายพงษ์กฤษ ฤทธิ์สันเทียะ 
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 7 สมาชิก อบต. หมู่ที่ 8 สมาชิก อบต. หมู่ที่ 8
นายอำพล พรสวัสดิ์ นางพนม สุขมะลัง นางภูศรี ครูทำนา
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 9 สมาชิก อบต. หมู่ที่ 10 สมาชิก อบต. หมู่ที่ 10 
นายสามารถ ทำทอง นายนพ แซสันเทียะ นางสายพิณ ที่ตั้ง
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 11 สมาชิก อบต. หมู่ที่ 11 สมาชิก อบต. หมู่ที่ 12
 
นายสุชาติ บำรุงศิลป์ นายประสิทธิ์ เจิมสันเทียะ นายบุญสม มีกำปัง
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 12 สมาชิก อบต. หมู่ที่ 13 สมาชิก อบต. หมู่ที่ 14
นายองอาจ อินทร์จำนงค์ นางละเอียด วีระแพทย์  นางศิริรัตน์ เทียนสันเทียะ
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 14 สมาชิก อบต. หมู่ที่ 15 สมาชิก อบต. หมู่ที่ 15
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 15034 คน ตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2563