องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา:www.nonghoi.go.th

 
 
สภา อบต.

   
  นายสมคิด  แย้มยิ้ม  
  ประธานสภา  
     
     
  นายเวียงชัย  แซกพุทรา  
  รองประธานสภา  
     
นายเล็ก ลังด่านจาก ร้อยตรีอนุรักษ์  คำดี  นางวราภรณ์ เหมือนสันเทียะ
สมาชิกสภา อบต. สมาชิกสภา อบต. สมาชิกสภา อบต.
     
 
นายวสุ  แดงสูงเนิน นายสิน  วนสันเทียะ นายวิเชียร  เชิดสูงเนิน
สมาชิกสภา อบต. สมาชิกสภา อบต. สมาชิกสภา อบต.
     
 
นายอำพล พรสวัสดิ์ นางพนม  สุขมะลัง นายเสวย  อดุลกลาง
สมาชิกสภา อบต. สมาชิกสภา อบต. สมาชิกสภา อบต.
     
   
นางกาวิล  สามโคก นายประสิทธิ์  เจิมสันเทียะ นายผิน สาดกำปัง
สมาชิกสภา อบต. สมาชิกสภา อบต. สมาชิกสภา อบต.
     
     
  นายวิหาร กลิ่นขจร  
  สมาชิกสภา อบต.