วันที่
ชื่อเรื่อง
26  ก.ย. 2565
ซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2565
ซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2565
ซื้อโทรทัศน์แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2565
ซื้อตู้เย็น ขนาด 9 คิวบิกฟุต จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2565
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in One สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2565
ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 23 รายการ เพื่อดำเนินการตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ราย นางติ นาพุดซา ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2565
ซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 2 ตัว เพื่อใช้ในราชการของกองคลัง อบต.หนองหอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2565
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะพร้อมอุปกรณ์ (สำหรับงานสำนักงาน) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2565
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะพร้อมอุปกรณ์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง