วันที่
ชื่อเรื่อง
27  พ.ค. 2567
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตั้งแต่วันที่ 16 ? 31 พฤษภาคม 2567 สำหรับเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองหอย จำนวน 3 แห่ง จำนวนเด็ก 63 คน และนักเรียนชั้นอนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการกา
24  พ.ค. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย นม.ถ.321-01ช่วงภายในหมู่บ้านหนองหอย หมู่ที่ 1 ขนาดผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,200 เมตร หนา 0.15 เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,200 ตารางเมตร คิดเป็นปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,080.00
7  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2567
ซื้อเก้าอี้บริการประชาชน จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย นม.ถ.321-01ช่วงภายในหมู่บ้านหนองหอย หมู่ที่ 1 ขนาดผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,200 เมตร หนา 0.15 เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,200 ตารางเมตร คิดเป็นปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,080.00
7  พ.ค. 2567
จ้างโครงการซ่อมแซมเสริมคันดินฝายน้ำล้น คอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองนกกระเรียน หมู่ที่ 11 ตำบลหนองหอย อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2567
จ้างโครงการ ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำโซล่าเซลล์ บ้านหนองกก หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย นม.ถ.321-01ช่วงภายในหมู่บ้านหนองหอย หมู่ที่ 1 ขนาดผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,200 เมตร หนา 0.15 เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,200 ตารางเมตร คิดเป็นปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,080.00