วันที่
ชื่อเรื่อง
2  ก.พ. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเล็ก บ้านทำนบพัฒนา หมู่ที่ 3 ซอยศาลตาปู่ ช่วงที่1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23  ม.ค. 2566
ซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ม.ค. 2566
ซื้อเก้าอี้ทำงาน แบบพนักพิงสูง จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ม.ค. 2566
ซื้อเก้าอี้ทำงาน แบบพนักพิงสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ม.ค. 2566
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะพร้อมอุปกรณ์ (สำหรับงานสำนักงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ม.ค. 2566
ซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 1 kVA จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเล็ก บ้านห้วยปะคำ หมู่ที่ 10 สายบ้านนางก้อน รักงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์และน้ำดื่ม จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2566
จ้างเครื่องเล่นเสริมพัฒนาการเด็ก จำนวน 3 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง