วันที่
ชื่อเรื่อง
30  พ.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้าน งานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2563
ซื้อวัสดุประปา จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ย. 2563
จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายไนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2563
ซื้อซื้อวัสดุประปา จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2563
ซื้อเทปวัดระยะ ไฟเบอร์กลาส ระยะ 50 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ย. 2563
จ้างจัดหาอาหารกลางวัน พร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ย. 2563
จ้างซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ย. 2563
จ้างปรับเกรดซ่อมแซมถนน บ้านตลุกชั่งโค หมู่ที่ 7 - สายบ้านโคกเพชร หมู่ที่ 8 ตำบลหนองหอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ย. 2563
จ้างปรับเกรดซ่อมแซมถนน สายบ้านตลุกชั่งโค หมู่ที่ 7 - บ้านถนนหัก หมู่ที่ 2 ตำบลหนองหอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ย. 2563
จ้างปรับเกรดซ่อมแซมถนน สายบ้านห้วยน้อย หมู่ที่ 9 ตำบลหนองหอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง