วันที่
ชื่อเรื่อง
19  ก.พ. 2564
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 10 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2564
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถเพื่อการเกษตร ทะเบียน ฆฆ 8299 หมายเลขครุภัณฑ์ 011-48-0001จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2564
จ้างซ่อมแซมและอัพเกรดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองกก หมู่ที่ 5 ซอยบ้านนายสันต์ วนสันเทียะ - บ้านนายณรงค์ มุ่งชมกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยน้อย หมู่ที่ 9 ซอยเลียบคลอง - ระบบประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองหอย หมู่ที่ 1 ซอยบ้านนางเย็น วนสันเทียะ - บ้านนางนภสร แขนสันเทียะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.พ. 2564
จ้างจ้งเหมาจัดทำตัวอักษร อบต.หนองหอย ตัวโลโก้เชคอิน และป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.พ. 2564
จ้างจ้างเหมาจัดทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.พ. 2564
จ้างจ้างเหมาจัดทำเครื่องแบบชุดปฏิบัติงานของอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย ประกอบด้วยเสื้อซาฟารีแขนสั้นสีขาว และกางเกงขายาวสีกรมท่า ตามแบบมาตรฐานการแพทย์ฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง