หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา : www.nonghoi.go.th
 
 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  7 ต.ค. 2563    พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ-พ.ศ.-2542 2
  7 ต.ค. 2563    พระราชบัญญัติสภาตำบล-และองค์การบริหารส่วนตำบล-พ.ศ.-2537 2
  31 ต.ค. 2562    แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2562-2564 2
  11 ธ.ค. 2561    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน 2
  3 ต.ค. 2561    ระเบียบกระทรวงมหาดไทย-ว่าด้วยการจัดทำแผน 2
  10 ก.ค. 2561    เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 2
  4 ส.ค. 2560    ระเบียบกระทรวงมหาดไทย-ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น-พ.ศ.-2547 2
  12 มิ.ย. 2560    ประชาสัมพันธ์พระราชกำหนดการบริหารการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 2
  19 พ.ค. 2560    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน-การเบิกจ่ายเงิน-การเกฐรักษาเงิน 2
  24 ก.พ. 2560    พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ-พ.ศ.-2560 2

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 3271 คน ตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2563