หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา : www.nonghoi.go.th
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  26 ก.ย. 2565    โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 6
  11 ก.ค. 2565    รายงานผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำเพื่อการประกันคุณภาพการจัดบริการสาธารณะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2565 39
  11 ก.ค. 2565    รายงานผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำเพื่อการประกันคุณภาพการจัดบริการสาธารณะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2565 34
  18 พ.ค. 2565    ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 57
  18 พ.ค. 2565    ประกาศ อบต.หนองหอย เรื่อง ผลการดำเนินการมาตรการประหยัดพลังงาน การประเมินรอบที่ 1 57
  18 พ.ค. 2565    ประกาศ อบต.หนองหอย เรื่อง ผลการดำเนินการมาตรการประหยัดพลังงาน การประเมินรอบที่ 2 61
  18 พ.ค. 2565    แจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา 40
  17 พ.ค. 2565    ฐานข้อมูลผู้ป่วยทีมีภาวะพึ่งพิง รพ.สต.หนองหอย 41
  17 พ.ค. 2565    ฐานข้อมูลผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 37
  17 พ.ค. 2565    บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 39

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 1181644 คน ตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2563