หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา : www.nonghoi.go.th
 
 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 

ว่าง

 

 

 

 

 
  ว่าง  
 

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

 

 
     
 
นายจักรพงษ์  หล้าสุพรม นางวนิดา  ขำโพธิ์  นางโสภิต  เบาขุนทด
นักวิชาการศึกษา
065-0904298

ครู
0862443023

ครู
0956058659

     
ว่าง  
นางลภัสลดา  มะเดื่อชุมพร ว่าง นางสาวสุชาดา  แซกพุทรา

ครู

0807231331

ผู้ดูแลเด็ก

 

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

0981742250

นางสาวฉวีวรรณ จงจัดกลาง นางสาวพรพรรณ เรืองฤทธิ์  นายบุญชอบ วิเศษโคกกรวด

คนงาน

0883736011

คนงาน

0856353255

จ้างเหมาบริการ
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 1266242 คน ตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2563