หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา : www.nonghoi.go.th
 
 สำนักปลัด

   
  นายธนากร  หงษ์อินทร์  
 

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

 
  0621957855  
 

 
  นายอัครเดช  ชิณวงษ์  
 

รองปลัด อบต.

 
 
นางสาวศิวพร  มุ่งพันกลาง นางสาวณัฐธิดา  ศรีกระโทก นายถมทอง  ชุ่มขุนทด

นักพัฒนาชุมชน

รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด

0890444257

นักจัดการงานทั่วไป

0899497128

นิติกร

0628295624

นางสาวปารวี  มณฑา นางสาวศิวพร  มุ่งพันกลาง นายเสกสรร  แคสันเทียะ

นักทรัพยากรบุคคล

0821511663

นักพัฒนาชุมชน

0890444257

นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
     
ว่าง
ว่าง นายกิตตินันท์  ปัญญาเอก นางสาววราภร  ขอพรกลาง
นักวิชาการสาธารณสุข

นักวิชาการเกษตร

0661097552

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

0819676962

   
นางกนกกาญจน์ ปิ่นทอง นายจักรเพชร  แขนสันเทียะ นางสาวจิตติมา  พัดสูงเนิน
นักประชาสัมพันธ์
 

นักการภารโรง

 

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นางถวิลวงศ์ บุญลาภ นางสาวสุนิสา  โฉสันเทียะ  
คนงาน ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  
     
   
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 1266219 คน ตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2563