หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา : www.nonghoi.go.th
 
 หัวหน้าส่วนราชการ

   
  นายธนากร  หงษ์อินทร์  
  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  
  0621957855  
 
นายถมทอง  ชุ่มขุนทด นายอัครเดช  ชิณวงษ์ นายชยพล  พชรวิทยกุล
นิติกร
รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
 รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง
ผู้อำนวยการกองช่าง
    0990966656
 

 

 

 

 

 
  ว่าง  
  ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
     
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 1254860 คน ตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2563