หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา : www.nonghoi.go.th
 
 หัวหน้าส่วนราชการ

   
  นายฉัตรชัย  กิ่งชัยภูมิ  
  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  
     
 
นางสาวอรอุมา  สุขโขพืช นางสาวสุภลักษณ์  แถมกลาง นายชยพล  พชรวิทยกุล
หัวหน้าสำนักปลัด อบต. นักวิชาการจัดเก็บรายได้
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
ผู้อำนวยการกองช่าง
     
   
  นายธนบดินทร์  เสมสันเทียะ  
  ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
     
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 3236 คน ตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2563